MEVZUATLAR

İş Güvenliği Uzmanı

• Nedir?
• İş Güvenliği Uzmanı Neden Gereklidir?
• Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
• Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları Nelerdir?
• Hangi İşyerlerinde Bulundurmak Zorunludur?

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve Güvenlik birimleri hakkında yönetmelik Tanımlar Md. 4 İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen mühendis veya teknik elemanı,

Teknik eleman: Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunlarını ifade eder.

Yasal Mevzuat:
İş Güvenliği Uzmanlığı: 4857 sayılı İş Kanununun İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 81 inci maddesi İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması konusunu tanımlamaktadır:

MADDE 81. – (Değişik: 15/5/2008-5763/4 md.)

İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler.

Neden İş Güvenliği Uzmanı;
• Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını hazırlamak,
• Yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmek,
• Şirket risk haritasını çıkarmak,
• Risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,
• Sağlıklı ve güvenli iş ortamları oluşturmak,
• Çalışanların ihtiyaçlarına uygun yıllık eğitim planı hazırlamak,
• İş Güvenliği eğitimlerini gerçekleştirilmek,
• İş kazalarını kontrol altına almak,
• Şirket itibarını artırmak için.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı olabilir? İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve Güvenlik birimleri hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusundaki mühendis veya teknik elemanlar. İş Güvenliği Uzmanının nitelikleri: İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik elemanların Bakanlıkça verilen iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olmaları gerekir. Eğitim programı ve süresi ne kadardır?

Eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitimin süresi, her iş güvenliği uzmanlığı sınıfı için 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz. (Md.54)

Eğitim ve Sınav:
İş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarının sonunda Genel Müdürlükçe sınav yaptırılır.
İş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olamayanlar sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde bir kez daha sınava girme hakkına sahiptirler. Ancak, bu hakkını kullanmayan veya iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar. Sertifika eğitim programı ve sınavları komisyon tarafından belirlenir. Komisyonun sekreter ya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Eğitimler nerede gerçekleştirilmektedir?
Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların bulundukları illerde gerçekleştirilir. Belge sınıfları nelerdir ve hangi sınıf için müracaat etmeliyim?
İş güvenliği uzmanlığı belgesi
MADDE 56 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az üç yıl teftiş yapmış iş müfettişlerine istekleri halinde,
2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına istekleri halinde,
3) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az beş yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyerek eğitim kurumları tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılanlardan Genel Müdürlükçe yaptırılan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara,
Genel Müdürlükçe verilir.

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az üç yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına istekleri halinde,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmış olan mühendis veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının pratik bölümünü tamamlayanlara istekleri halinde,
3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl görev yapmış mühendis veya teknik elemanlardan Genel Müdürlükçe yaptırılan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
4) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az iki yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyerek eğitim kurumları tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılanlardan Genel Müdürlükçe yaptırılan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara,
Genel Müdürlükçe verilir.

c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) Eğitim kurumları tarafından düzenlenen (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katıldıklarını belgeleyen ve Genel Müdürlükçe yaptırılan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis veya teknik elemanlardan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının pratik bölümünü tamamlayanlara istekleri halinde,
Genel Müdürlükçe verilir.