Organizasyon

İşyerlerindeki iş kazalarının azaltılması ve sürekli iyileştirme için, KAİZEN-İSG İş Sağlığı Güvenliği Danışma Org. Müh. ve Eğitim Merkezi

AMAÇ   : Yapılan çalışmalarda, doğmuş ve doğabilecek iş kazalarının önlenmesidir.

HEDEF  : Yapılan çalışmaları ve iş programını aksatmadan, iş güvenliği ile ilgili iyileştirmeleri kurum kültürü haline getirmek, disiplini ve sürekliliği sağlamaktır.

Yapılan çalışmalardaki görevlilerin görev tanımlarındaki eksikliğin yansıması olan iş disiplini ve iş organizasyonu eksikliği, iş güvenliği ile ilgili yapılan tüm harcamaların boşa gitmesine sebep olmakta ve işletmeleri tazminatlarla birlikte hatta tazminatlardan daha fazla görünmez zararlara uğratmaktadır.

Kusur karşılığı ödenen görünür nitelikteki maddi manevi tazminatlar, işyerini, işletmeyi sıkıntıya, zora soktuğu gibi görünmeyen kayıplar, çıkan tazminatlardan iki kat daha fazla olmaktadır.

Sürekli iyileşmeler için, KAZİENİ uygula, kısaca PLANLA, UYGULA, GENİŞLET, KONTROL ET.

1.0  Organizasyon Yapısı (ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

Sağlık ve güvenlik planının bu bölümü sağlık ve güvenlik hizmetlerine uygun olarak bir şantiyedeki yönetim, sorumluluk ve iletişimin sınırlarını tanımlar. Bu bölümün amacı sağlık ve güvenlik planının geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkisi olacak kişileri belirler ve onların görev ve sorumluluklarını tarif eder. Bu bölüm iş akışında bulunan alt işverenleri belirler ve sağlık ve güvenlik konularında bunların arasındaki iletişim şeklini kurar.
Bir şantiyenin sağlık ve güvenlik programının yönetimsel yapısı, yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği’yle uyumlu olmalıdır.
Bu nedenle şantiyelerdeki yapı, yürürlükteki (geçerli) yönetimsel yapıyı yansıtmak için yeniden gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

1.1  Görev ve sorumluluklar
Şantiyedeki bütün çalışanlar ve ziyaretçiler bu sağlık ve güvenlik planının gerekliliklerine uymak zorundadır. Özel sorumluluklar ve yönetimin yetkisi, sağlık ve güvenlik planı, şantiyedeki diğer çalışanlar, müteahhit ve taşeronlar, yapılan çalışmalar detaylandırılmalı, şirket içindeki çalışma hiyerarşisi ve iletişim çizgisi şantiye yönetim şeması içinde belirlenmelidir.

2.0  Proje Sorumlusu (PS) veya yetkili işveren vekili :
Bu şantiye için proje sorumlusu ……………………… dur. Proje sorumlusu bütün iş akışını yönetme sorumluluğuna sahiptir. Proje Yönetimi (PY) sağlık ve güvenlik görevini şantiye sağlık ve güvenlik koordinatörüyle birlikte yürütür. PS sağlık ve güvenlik organizasyonlarının verimini denetleme ve izleme yetkisiyle birlikte yerinde uygulanması sorumluluğunu taşımaktadır.

2.1 PS nin kendine özgü görevleri;  SGK tarafından hazırlanan ve birlikte değerlendirilen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını ve kordinasyonunu sağlamak, şantiye şeflerine iş görevlendirmelerini yapmak, performans denetimlerini sağlamak, bu plan çerçevesinde sağlık ve güvenlik eylemlerini kordine etmek, acil eylem kordinatörüyle birlikte etkili acil eylemi sağlamak, kamu idarelerine, kamu görevlerine ve altişverenlere şantiyede birincil irtibat sağlamaktır.
Yetkili vekil proje yöneticisi bu şantiye için ………… dir.

3.0  Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü (SGK) Health and Safety Coordinator (HSC)
Bu şantiye için sağlık ve güvenlik koordinatörü ……………… dur.
Sağlık ve güvenlik koordinatörü, sağlik ve güvenlik planının (SGP) geliştirilmesi ve uygulanmasında ve mevzuata uygunluğunu gerçekleştirmekte tam sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Proje kordinatörüne hazırladığı sağlık ve güvenlik planını sunar. Sağlık ve güvenlik kordinatörü şantiye şefi ile sürekli irtibat halinde olur, çalışma programına göre sağlık ve güvenlik koordinatörünün varsa, yönlendirmesine uygun çalışma prensipleri uygulanır, olumsuz durumların meydana gelmesi halinde gerekli operasyonlarda şantiyede hazır bulunur ve eğer işin güvenli yapılmadığını teşhis ederse, PK irtibata geçerek, gerekli değerlendirme yapılır. (Yurt dışında tehlikeli bir durum tespit edilirse SGK işi durdurma yetkisine sahiptir.)

3.1  Sağlık ve Güvenlik Kordinatörünün (SGK) kendine özgü görevleri;
Şantiyede sağlık ve güvenlik yöntemlerini belirlemek, sağlık ve güvenlik konularında şantiye ile irtibatı sağlamak, İSG eğitimlerinin yapılması ve belirlenen iş sağlığı ve güvenliği hususlarının uygulanması için  PK ile gerekli değerlendirmeyi yapmak, PK tarafından uygunlanması uygun bulunan uygulamaları başlatma hizmetini verir. İSG danışmanlık hizmetlerin uygulanmasında yetkili olup, eksiklikleri PK ya rapor eder. İşçilerin eğitimi ve KKD lerin etkili seçimi ve kullanılması ile ilgili şantiye denetimi, güvenli olmayan davranışların ve şartların değerlendirilmesi ve düzeltici eylemlerin uygulanmasını tavsiye eder. SGP nın hazırlanmasına ve yeniden yapılmasına yardım etmek, sağlık ve güvenlik planında belirtilen hususların uygulanmasını PK adına kontrol etmek, sağlık ve güvenlik kayıtlarının tutulmasını takip etmek, acil eylem kordinatörü, şantiye şefi ve diğer sağlık ve güvenlik eylemleri için gerekli kişilerle koordineyi sağlayıp, birlikte çalışmaktır.

4.0  Acil Eylem Koordinatörü (AEK)
Bu şantiyenin acil eylem koordinatörü ………………………. ’dir. ……………………şantiye acil eylem planına göre acil eylem uygulamalarını şantiye durumunu değerlendirmek için kontrol eder ve yönetir. AEK proje sorumlusuna (yöneticisine) ve SGK Sağlık ve Güvenlik Kooordinatörüne şantiye durumu rapor eder. AEK tahliyeyi, acil çıkışı ve şantiye çalışanının tedavisini garanti edecek ve uygun acil eylem birimlerini, sağlık ve güvenlik planı ‘nın acil eylem planına göre sağlık personel yönetimini belirler.

4.1  AEK ‘nın özel görevleri şunlardır:
Acil eylem planını geliştirmek ve yeniden gözden geçirmek; acil eylem provası yapmak; şantiyeden tahliyeyi ve etkili acil eylemi garanti etmek; şantiye sağlık ve güvenlik koordinatörü ile acil eylem yöntemlerini ayarlamak ve şantiye acil eylem planlarını afet, yangın ve/veya yerel, terör, devlet ve yöresel veya federal organizasyonlar ve acentelerin (güvenlik firmalarının) durumlarını acil eylem planları ile birleştirerek, değerlendirip, proje sorumlusu ile gerekli önlemlerin alınmasını planlamak ve sağlamaktır.
Bu şantiye için kalifiye ikinci alternatif acil eylem koordinatörü ………………….. dir.

5.0  Şantiye şefi
Bu şantiyenin şefi ………………… ’tur. Şantiye şefi, şantiyedeki sağlık ve güvenlik planı ihtiyaçları ve yöntemlerinin uygulamasını garanti eder, çalışmaların kontrolünü sağlar. Tehlikeli durum doğabilecek çalışmalarla ilgili PK ve SGK ile değerlendirme yapar.

5.1  Şantiye şefinin özel sorumlulukları şunlardır:
Proje yöneticisi tarafından detaylandırılan iş planı ve programını yapmak; sağlık ve güvenlikte sağlık ve güvenlik kordinatörü ile ilişkilendirme; SGK ile birlikte şantiyede yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirlenen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını ve şantiye ihtiyaçlarına uygunluğunu garanti etmektir.

6.   Şantiye işçileri
Şantiye işçileri bu sağlık ve güvenlik planına uymakla, uygun KKD yi kullanmakla, güvenli olmayan davranış ve koşulları bildirmek ve Proje yöneticisinin, sağlık ve güvenlik kordinatörünün ve şantiye şefinin, sağlık ve güvenlik hakkındaki talimatlarına uymakla sorumludur.

7.   Şantiyedeki alt işverenlerin tanımlanması
Müteahhit ve taşeronlar listelenerek çalışma plan ve programları ile çalışma prensipleri belirlenmelidir. Alt işverenlerin şantiye prensiplerini uygulamaları sağlanacaktır. Çalışma prensipleri talimat niteliğinde şartname-sözleşme ekinde verilecek, çalışma devamında ortaya çıkacak hususlar ayrıca bildirilecektir.
Alt işveren, müteahhitler ve taşeronlar liste halinde şantiyede bulunacaktır.
Şirket (Company)    Alt İşveren/Taşeron  (lower employer/subcontractor)
A.Ş.    kalıp taşeronu vb.
Müteahhitler ile fonksiyonlar (taşeronlar) arasında iletişim güvenliği ve sağlık hatları kurulmalıdır.